Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY TLACIMEONLINE.SK
Tieto všeobecné obchodné podmienky („Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúceho,
resp. obchodníka v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom komunikácie na diaľku, konkrétne prostredníctvom E-
shopu na webových stránkach TLACIMEONLINE.SK .

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu-
OHRANA OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na
diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás.
Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vašej Objednávky na Našom E-shope,
bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.

1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE
1.1. Digitálnym plnením je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope prostredníctvom uzatvorenia Zmluvy na poskytnutie
digitálneho plnenia a súčasne pozostáva z údajov vytvorených a dodaných v digitálnej forme alebo digitálna služba, ktorá
Vám umožňuje vytvárať, spracúvať, uchovávať údaje v digitálnej forme alebo pristupovať k takýmto údajom.
1.2. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar/Službu;
1.3. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie, dopravu,
poštovné alebo iné poplatky;
1.4. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu, prípadných ďalších nákladov a poplatkov, ak tieto nebolo možné určiť
vopred;
1.5. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
1.6. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese TLACIMEONLINE.SK, na ktorom bude prebiehať nákup
Tovaru/Služieb;
1.7. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
1.8. My sme spoločnosť FAB Co. s.r.o., so sídlom Poľná 2, 974 05 Banská Bystrica, IČO 36647667, zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel SRO, vložka č. 11489/S e-mail info@tlacimeonline.sk,
telefónne číslo 0908911811, právnymi predpismi označovaná ako predávajúci a/alebo obchodník; Pre vylúčenie
pochybností nie sme prevádzkovateľmi online trhu, a teda nie sme osoby, ktoré prevádzkujú a poskytujú Spotrebiteľom
online trh, a to aj ani prostredníctvom tretej osoby, a teda nevzťahujú sa na nás osobitné informačné povinnosti podľa § 16
a § 17 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
1.9. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru/Služieb s Nami;
1.10. Podnikateľ je osoba zapísaná v Obchodnom registri, podniká na základe živnostenského oprávnenia, podniká na základe
iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu
a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
1.11. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej
činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
1.12. Spotrebiteľská kúpna zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi obchodníkom ako predávajúcim a Spotrebiteľom ako
kupujúcim, ak je predmetom kúpy akákoľvek hnuteľná vec, vrátane veci s digitálnymi prvkami, vody, plynu alebo elektriny
predávaných v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a to aj vtedy, ak sa má vec ešte len vyrobiť alebo
vyhotoviť, okrem iného aj podľa špecifikácií Spotrebiteľa ako kupujúceho.
1.13. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope, vrátane hnuteľného Tovaru obsahujúceho Digitálny obsah alebo Digitálne
služby;
1.14. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a
uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv alebo pristupovanie a využívanie Digitálneho obsahu
dodaného v rámci Zmluvy na poskytnutie digitálneho plnenia;
1.15. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci. Ak uvediete v objednávke svoje
identifikačné číslo (IČO) beriete na vedomie, že sa na Vás uplatnia ustanovenia týchto Podmienok, ktoré sú osobitne určené
pre Podnikateľov ako aj podmienky vzájomnej dojednané medzi nami, pričom stále máte v medziach relevantných
právnych predpisov nárok na plnú ochranu voči nekalým a agresívnym obchodným praktikám a proti klamlivému konaniu
a klamlivému opomenutiu konania;
1.16. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, a je
uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky. Zmluvou je tiež zmluva na kúpu veci s digitálnymi prvkami
a zmluva na poskytnutie digitálneho plnenia. V prípade, že sa tieto Podmienky odkazujú v ich jednotlivých častiach alebo
jednotlivých bodoch osobitne na zmluvu na kúpu veci s digitálnymi prvkami alebo na zmluvu o poskytnutí digitálneho
plnenia, platí takáto osobitná úprava iba pre Tovar a/alebo Digitálne plnenie poskytnuté na základe daného zmluvného
typu.
1.17. Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva medzi obchodníkom a Spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom
jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a Spotrebiteľa,
najmä využitím online rozhrania, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu
(“Zmluva“).
1.18. Občiansky zákonník je slovenský Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
1.19. Zákon na ochranu spotrebiteľa je slovenský Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE
2.1. Kúpa Tovaru je možná len cez webové rozhranie
2.2. Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne, úplne a pravdivo. Informácie, ktoré ste
Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne, úplné a pravdivé.

3. UZATVORENIE ZMLUVY
3.1. Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
3.2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov, ktoré
pri uzatváraní Zmluvy na diaľku využijete, hradíte Vy. Tieto náklady nezvyšujú Celkovú cenu Tovaru, a ani sa nijako nelíšia
od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie
náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím
prostriedkov komunikácie na diaľku.
3.3. K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia
byť uvedené nasledovné údaje:
a) Informácie o nakupovanom Tovare/Službách (na E-shope označujete Tovar/Službu, o ktorého nákup máte záujem,
tlačidlom „Pridať do košíka“);
b) Informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru;
tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci používateľského prostredia E-shopu, pričom
informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH a Celkovej cene budú Nami automaticky uvedené v návrhu Objednávky na
základe Vami zvoleného Tovaru/Služieb a spôsobu jeho doručenia;
c) Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli dodať Tovar, najmä v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia
adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
3.4. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať.
3.5. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Objednávku vytvoríte. Pred
stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť, že ste sa s Podmienkami riadne oboznámili a že s nimi vyjadrujete súhlas, v
opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla
„Objednávka s povinnosťou platby “ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.
3.6. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-
mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením
Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania
tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3.7. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy Tovar nie je dostupný
alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom
počte kusov Tovaru v rámci E-shopu vopred neposkytujeme. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme
Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti
Objednávke, prípadne iné náhradné riešenie. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte
Vy.
3.8. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä v dôsledku technickej
chyby, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy ste dostali potvrdenie Objednávky, a teda došlo
k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a budeme v takom prípade oprávnení odstúpiť
od Zmluvy, pričom toto odstúpenie od Zmluvy Vám zašleme spolu s ponukou na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej
podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte Vy. V prípade,
že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú
chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena celkom zjavne nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov v čase
vytvorenia Objednávky alebo celkom zjavne chýba či je navyše uvedená číslica v Cene.
3.9. V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok na zaplatenie Celkovej ceny.
3.10. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade máte
ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však
totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše
identifikačné údaje.
3.11. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru/Služieb využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v
rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobíte, bude Vám Tovar/Služba
poskytnutá s uvedenou zľavou.

4. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET
4.1. Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.
4.2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny
ich aktualizovať.
4.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou
povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za
to žiadnu zodpovednosť.
4.4. Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.
4.5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než 24 mesiacov nevyužívate, po Vašom odstúpení
od Zmluvy či v prípade, kedy porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.
4.6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a
softvérového vybavenia.

5. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
5.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri
Tovare/Službe v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky,
ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne
podmienky, kedy je doprava zadarmo.
5.2. Celková cena podľa bodu 1.4 je uvedená vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi
predpismi.
5.3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru/Služby. Úhradu Celkovej
ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
a) Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade
platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 7 dní.
b) Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Besteron, pričom platba sa riadi podmienkami
tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://besteron.com/sk/vseobecne-obchodne-podmienky/. V
prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 48 hodín.
c) Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby
dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
d) V hotovosti pri osobnom odbere. V hotovosti je možné hradiť Tovar v prípade prevzatia v Našej prevádzke na Námestí
Ľ. Štúra 18, 974 05 Banská Bystrica. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri
prevzatí Tovaru.
5.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu
uvedenú v Objednávke. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k Tovaru a dostupná v Užívateľskom účte, ak ho máte zriadený.
5.5. Vlastnícke právo k Tovaru/Službe na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar/Služba je Vám dodaná.
V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním peňažných prostriedkov na Náš účet, v
ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

6. DODANIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA A STRATY PREDMETU
KÚPY
6.1. Tovar Vám bude dodaný spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:
a) Osobný odber na Našej prevádzke – Námestie Ľ. Štúra 18, 974 05 Banská Bystrica
b) Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti DPD;
c) Dodanie prostredníctvom dopravných spoločností Slovenská pošta, DPD, Packeta.

6.2. Tovar je možné dodať iba v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky.
6.3. Tovar/Služby sme Vám povinní dodať bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, pokiaľ sa
nedohodneme inak. Tovar/Služba je dodaný v okamihu, keď ho prevezmete alebo ho prevezme Vami určená osoba, alebo
keď ho odovzdáme prepravcovi, ktorého ste poverili Vy mimo možností prepravy, ktorú sme Vám ponúkli. Ak si Tovar
vyžaduje montáž alebo inštaláciu z Našej strany, Tovar sa považuje za dodaný až dokončením montáže alebo inštalácie.
Tovar/Služby s digitálnymi prvkami sa považuje za dodaný okamihom, keď je Vám sprístupnený na stiahnutie a inštaláciu
príslušný digitálny obsah alebo digitálna služba, alebo ak ide o nepretržité dodávanie digitálneho obsahu alebo
poskytovanie digitálnej služby počas dohodnutej doby, okamihom začatia jeho sprístupňovania Vašej osobe.
6.4. Pri plnení Zmluvy môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín dodania Vami objednaného Tovaru/Služby.
O zmene termínu dodania a o novom predpokladanom termíne dodania objednaného Tovaru/Služby Vás budeme e-
mailom bezodkladne informovať, pričom Vaše právo odstúpiť od Zmluvy týmto nie je dotknuté. Súčasťou Nášho oznámenia
o novom termíne dodania Tovaru/Služby je aj Naša žiadosť adresovaná Vám na vyjadrenie, či trváte na dodaní Vami
objednaného Tovaru/Služby v novom termíne. V prípade osobného odberu na Našej prevádzke Vás vždy o možnosti
vyzdvihnutia Tovaru budeme informovať prostredníctvom e-mailu a/alebo telefonicky.
6.5. Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek
poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí
o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
6.6. Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa predchádzajúcej vety,
e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej
písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete
nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru na Vaše požiadanie. V prípade, kedy porušíte svoju
povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa bodu 6.4 týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej
povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je dôvodom pre odstúpenie od Zmluvy medzi Nami
a Vami. Ak Tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho
podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme predmetné právo vykonať, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto
odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných
nákladov na pokus o doručenie Tovaru na Vaše požiadanie, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.
6.7. Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v Zmluve
dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením na Vaše požiadanie spojené.
Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné do
14 dní od doručenia e-mailu.
6.8. Nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty Tovaru na Vás prechádza v okamihu dodania Tovaru. V
prípade, keď Tovar neprevezmete alebo ho prevziať odmietnete, s výnimkou prípadov podľa bodu 6.5 týchto Podmienok,
prechádza na Vás nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia a straty Tovaru v okamihu, kedy ste mali
možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a
náhodného zhoršenia a straty Tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou,
zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

7. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY
7.1. Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady
7.1.1. V prípade, že ste Podnikateľom zaväzujeme sa, že Vám Tovar/služby dodáme v dohodnutej kvalite, množstve a bez
vád.
7.1.2. V prípade, že ste Spotrebiteľom zaväzujeme sa, že Vám Tovar/Služby dodáme v súlade so všeobecnými
požiadavkami podľa § 617 Občianskeho zákonníka a dohodnutými požiadavkami podľa § 616 Občianskeho zákonníka
prezentovanými vlastnosťami Vami objednaného Tovaru na Našom E-shope alebo na Našich propagačných
materiáloch vo vzťahu k dodávaného Tovaru, a bez vád. Tovar nemusí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami
podľa § 617 Občianskeho zákonníka, ak pri uzatvorení Zmluvy sme Vás s tým výslovne oboznámili, že určitá vlastnosť
nezodpovedá takým všeobecným požiadavkám a vy ste s tým výslovne a osobitne súhlasili.
7.1.3. Predaný Tovar/Služby sú v súlade so všeobecnými požiadavkami podľa § 617 Občianskeho zákonníka ak:
a) je vhodný na všetky účely, na ktoré sa Tovar/Služba rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne
predpisy, technické normy alebo kódexy správania platné pre príslušné odvetvie, ak technické normy neboli
vypracované;
b) zodpovedá opisu a kvalite vzorky alebo modelu, ktoré sme Vám sprístupnili pred uzavretím Zmluvy;
c) je dodaný s príslušenstvom, obalom a návodmi vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré môžete dôvodne
očakávať;
7.1.4. d) je dodaný v množstve, kvalite a s vlastnosťami vrátane funkčnosti, kompatibility, bezpečnosti a schopnosti
zachovať si pri bežnom používaní svoju funkčnosť a výkonnosť (životnosť), aké sú bežné pre Tovar rovnakého druhu
a aké môžete dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predaného Tovaru s prihliadnutím na akékoľvek naše verejné
vyhlásenie alebo verejné vyhlásenie inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci vrátane výrobcu, alebo v ich
mene, a to najmä pri propagácii Tovaru alebo na jeho označení, pričom za výrobcu sa považuje zhotoviteľ Tovaru,
dovozca Tovaru na trhu Európskej únie z tretej krajiny alebo iná osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na Tovar
umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie. Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri
jeho dodaní v rozsahu Nášho záväzku uvedeného v čl. 7.1.1. alebo 7.1.2. týchto Podmienok.
7.1.5. Ak ste Podnikateľom za vady Tovaru nezodpovedáme v nasledovných prípadoch:
7.1.5.1. ak ste boli o existujúcich vadách poučený alebo ste o vadách museli vedieť na základe okolností uzavretia
Zmluvy a tieto vady nie sú v rozpore s dohodnutými vlastnosťami Tovaru;
7.1.5.2. ak vady Tovaru vznikli po tom ako ste Tovar prevzali, za predpokladu, že vady nevznikli porušením Našich
povinností alebo ste si mali Tovar možnosť prevziať podľa čl. 6. týchto Podmienok a bez právneho dôvodu
ste prevzatie Tovaru odmietli alebo ste Tovar neprevzali;
7.1.5.3. ak ste zjavné vady Tovaru nevytkli včas podľa čl. 7.3.1. týchto Podmienok;
7.1.5.4. ak ste skryté vady Tovaru nevytkli včas podľa čl. 7.3.2. týchto Podmienok;
7.1.5.5. pri použitom Tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare
predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
7.1.6. Ak ste Spotrebiteľom za vady a vlastnosti Tovaru nezodpovedáme v prípadoch ak:
7.1.6.1. ste vady Tovaru nevytkli včas v lehote uvedenej v bode 7.4.1. týchto Podmienok;
7.1.6.2. vlastnosti Tovaru nezodpovedajú všeobecným požiadavkám podľa § 617 Občianskeho zákonníka, pričom ste
boli Nami o tejto skutočnosti jasne písomne poučený a osobitne ste vyjadrili výslovný písomný súhlas
s uvedeným nesúladom;
ide o zmluvu na kúpu Tovaru/Služby s digitálnymi prvkami alebo na zmluvu o poskytnutí digitálneho plnenia
7.1.6.3. a vady Tovaru vznikli v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nenainštalovania potrebných aktualizácii, ak sme
Vám zabezpečili dodanie takýchto aktualizácií, informovali Vás o ich dostupnosti a dôsledkoch pre prípad, ak
si ich nenainštalujete;
7.1.6.4. a nenainštalovanie alebo nesprávna inštalácia potrebných aktualizácii v dôsledku, ktorej vznikli vady na
Tovare, nebola spôsobená nedostatkami v Nami poskytnutom návode na ich inštaláciu;
7.1.7. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru z Vašej strany.
7.1.8. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru z Vašej strany.
7.1.9. Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej
dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musíte uplatniť najneskôr v deň
nasledujúci po kúpe, inak Vaše práva zaniknú.
7.2. Predaný Tovar má vady, ak nie je v súlade s dohodnutými požiadavkami a všeobecnými požiadavkami podľa bodov vyššie
alebo ak jeho používanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby vrátane práv duševného vlastníctva. Zaručujeme,
že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia a straty Tovaru podľa bodu 6.8 Podmienok je
Tovar bez vád, najmä, že:
a) zodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite a má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne
dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu
Tovaru rozumne očakávať;
b) je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé a je funkčný;
c) vyznačuje sa vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom, s ktorým sa Tovar rovnakého druhu
bežne používa, bez potreby zmeny predaného Tovaru, hardvéru alebo softvéru (kompatibilita) a vymedzenou
schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom odlišnými od tých, s ktorými sa Tovar rovnakého druhu bežne
používa (interoperabilita);
d) je dodaný so všetkým príslušenstvom a návodmi, ak je tak dohodnuté s Vami v Zmluve;
e) sú dodané aktualizácie vymedzené v Zmluve, ak ide o Tovar s digitálnymi prvkami.
7.3. Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) osobitne pre Podnikateľov
7.3.1. Je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však
do 3 dní od prevzatia Tovaru/Služby.
7.3.2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 7.5.1. nižšie bez zbytočného
odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
7.3.3. Ak je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame Vás,
aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na
telefónnom čísle 0911474710 alebo e-mailom na info@tlacimeonline. V prípade zistenia zjavných vád (napr.
mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.5.1.
nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare/Službe, vrátane vady spočívajúcej v
neúplnosti Tovaru/Služby, nebudeme prihliadať.
7.3.4. Záruka sa vzťahuje na všetky vady Tovaru opísané v bode 7.2.. a/alebo v rozpore s naším záväzkom v bode 7.1.1a.
týchto Podmienok.
7.3.5. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak za vady nezodpovedáme v zmysle bodu
7.1.5. týchto Podmienok alebo podľa právnej úpravy platnej a účinnej v čase uzatvorenia Zmluvy alebo ak ste o vade
vedeli pred prevzatím Tovaru/Služby, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá
primeraná zľava z Ceny Tovaru/Služby.
7.4. Podmienky uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) osobitne pre Spotrebiteľov
7.4.1. Máte nárok uplatniť Vaše práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri prevzatom Tovare/Službe v lehote
2 mesiacov od zistenia vady, najneskôr však do 24 mesiacov od dodania Tovaru. Ak je predmetom kúpy Tovar
s digitálnymi prvkami, pri ktorom sa má digitálny obsah dodávať alebo digitálna služba poskytovať nepretržite počas
dohodnutej doby, zodpovedáme za každú vadu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, ktorá sa vyskytne alebo
prejaví počas celej dohodnutej doby, najmenej však počas 2 rokov od dodania Tovaru s digitálnymi prvkami.
7.4.2. Ak je Vám Tovar dodaný v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, odporúčame
Vám, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne
oznámili na telefónnom čísle 0911474710 alebo e-mailom na info@tlacimeonline. Ak sa rozhodnete takúto
zásielku prebrať, je nutné v prítomnosti dopravcu zásielku skontrolovať a uistiť sa, že nechýbajú žiadne položky
Tovaru a že sú všetky položky Tovaru v poriadku. Ak zistíte, pri kontrole zásielky podľa predchádzajúcej vety, že
stav alebo počet položiek objednaného Tovaru nie je v súlade s tým, čo ste si objednali, odporúčame Vám spísať
s dopravcom Zápis o poškodení zásielky alebo vytknúť takýto nedostatok v preberacom protokole dopravcu.
7.4.3. V prípade dodatočného zistenia zjavných vád po prebratí Tovaru (napr. mechanického poškodenia, chýbajúci Tovar
alebo jeho položky, nesprávny Tovar alebo jeho položky) Vás žiadame bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu
spôsobom podľa bodu 7.5.1. nižšie. Neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady
spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, sme oprávnení odmietnuť.
7.4.4. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vady v prípade, ak za vady nezodpovedáme v zmysle bodu
7.1.6. týchto Podmienok alebo podľa právnej úpravy platnej a účinnej v čase uzatvorenia Zmluvy.
7.4.5. Právo zo zodpovednosti za vady, ste oprávnený uplatniť spôsobom podľa bodu 7.5.1. a v lehote uvedenej v bode
7.4.1 týchto Podmienok.
7.5. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)
7.5.1. V prípade, že bude mať Tovar/Služba vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa bodu 7.1 7.1.,
môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar/Službu reklamovať) zaslaním
e-mailu, či listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch, prípadne osobne na Našej prevádzke.
Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto
Podmienok.
7.5.2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru/Služby a Vaše
identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie, a
tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode .7.6.3. až .6.8., si uplatňujete.
7.5.3. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru/Služby (faktúru), a to za účelom preukázania jeho
kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.
7.5.4. Za deň uplatnenia reklamácie považujeme deň doručenia vadného Tovaru/Služby spolu s príslušnými dokladmi
(podľa bodu 7.5.3). V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné,
nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás
vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho
doplneného podania.
7.5.5. Keď nám bude doručená Vaša reklamácia alebo Vaše doplnenie podanej reklamácie, tak Vám bezodkladne
vystavíme písomné potvrdenie o prijatí reklamácie, resp. potvrdenie o vytknutí vady. V potvrdení uvedieme
najkratšiu možnú lehotu určenú podľa bodu 7.6.1., v ktorej odstránime vytknutú vadu Tovaru/Služby.
7.5.6. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.5.4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní
odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 7.5.4. tohto článku, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené
a pokiaľ sú požadované chýbajúce informácie, na ktorých doplnenie ste boli vyzvaní, nevyhnutné pre vybavenie
reklamácie, môžeme rozhodnúť, že sa takouto neúplnou reklamáciou nebudeme zaoberať.
7.6. Vybavenie reklamácie
7.6.1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktorý zo spôsobov odstránenia vady špecifikovaných v bode 7.6.3. a 7.6.4. až 7.6.8
uplatňujete, vadu odstránime v primeranej lehote, ktorú potrebujeme na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu
veci s prihliadnutím na povahu veci a povahu a závažnosť vady, a ktorá nepresiahne viac ako 30 dní odo dňa
uplatnenia Vašej reklamácie, resp. odo dňa vytknutia vady. Spotrebiteľskú záruku podľa § 626 Občianskeho zákonníka
neposkytujeme. Vami zvolený spôsob odstránenia vady nie sme povinní akceptovať, ak Vami zvolený spôsob nie je
možný alebo by nám spôsobil neprimerané náklady s prihliadnutím na Cenu Tovaru/Služby a závažnosť vady.
7.6.2. Iba vo výnimočných prípadoch a z objektívnych dôvodov môžeme lehotu na odstránenie vady uvedenú v potvrdení
o prijatí vytknutia vady predĺžiť o najkrajší čas potrebný na odstránenie vady. O takomto predĺžení lehoty na
odstránenie vady Vás písomne informujeme.
7.6.3. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť jej opravou, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne opravená
na Naše náklady.
7.6.4. Namiesto odstránenia vady jej opravou môžete požadovať výmenu Tovaru/Služby.
7.6.5. Namiesto odstránenia vady Tovaru/Služby jej opravou môžeme vždy vymeniť vadný Tovar/Službu za bezvadný, ak
Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
7.6.6. Po uplynutí lehoty na odstránenie vady máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru/Služby alebo môžete odstúpiť
od Zmluvy. Rovnaké práva máte tiež aj v prípadoch, ak vadu neopravíme alebo Tovar/Službu nevymeníme,
odmietneme opraviť alebo vymeniť Tovar/Službu z dôvodu, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si
vyžadovali neprimerané náklady, Tovar/Služba má naďalej rovnaké vady napriek jeho oprave alebo výmene alebo
Vás informujeme o tom, že vadu nie je možné opraviť alebo Tovar/Službu vymeniť v primeranej lehote alebo bez
toho aby sme Vám spôsobili závažné ťažkosti. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predaného
Tovaru/Služby a hodnoty, ktorú by Tovar mal, ak by bol bez vád. Kúpnu cenu alebo vyplatenie zľavy z kúpnej ceny
Vám vyplatíme rovnakým spôsobom, aký ste použili pri úhrade kúpnej ceny, pokiaľ sa výslovne nedohodneme na
inom spôsobe úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znášame My.
Od Zmluvy podľa bodu 7.6.6 nemôžete odstúpiť, ak ste sa spolupodieľali na vzniku vady alebo ak je vada
zanedbateľná. Ak sa Zmluva týka viacerých Tovarov/Služieb, môžete odstúpiť o Zmluvy len vo vzťahu k vadnému
Tovaru/Službe. Vo vzťahu k ostatným Tovarom/Službám môžete odstúpiť od Zmluvy, len ak nemožno dôvodne
očakávať, že budete mať záujem ponechať si ostatné Tovary/Služby bez vadného Tovaru/Služby.
7.6.7. Ak ide o vadu Tovaru/Služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar/Službu mohli riadne užívať
ako Tovar/Službu bez vady, máte právo na výmenu Tovaru/Služby alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté
práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave
alebo pre väčší počet vád Tovar/Služby riadne užívať.
7.6.8. Vašu reklamáciu, resp. vytknutie vady vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru/Služby, výmenou Tovaru,
vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru/Služby alebo písomným odôvodneným odmietnutím zodpovednosti za
vady, teda odmietnutím Vašej reklamácie.
7.7. Ak ste Spotrebiteľom, Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady Tovaru/Služby sa riadi ustanovením § 619 a nasl.
Občianskeho zákonníka a Zákonom na ochranu spotrebiteľa. č. “).
7.8. Ak odmietneme zodpovednosť za vady, respektíve odmietneme Vašu reklamáciu, máte právo obrátiť sa na akreditovanú
osobu, autorizovanú osobu alebo notifikovanú osobu (napr. znalec, autorizovaná, akreditovaná alebo notifikovaná osoba,
autorizovaný servis, vedecká inštitúcia a pod.), aby Vám poskytla znalecký posudok alebo odborné stanovisko, ktorým
preukážete Našu zodpovednosť za vady Tovaru/Služby.
7.9. V prípade, že preukážete našu zodpovednosť za vady Tovaru/Služby podľa bodu 7.8. máte možnosť nám vady Tovaru/Služby
opakovane vytknúť, pričom platí, že túto zodpovednosť nemôžeme odmietnuť a teda budeme povinní za opätovne
zaoberať Vašou reklamáciou.
7.10. Náklady súvisiace so získaním znaleckého posudku alebo odborného stanoviska podľa bodu 7.8. týchto Podmienok znášame
My, avšak musíte si ich u Nás uplatniť najneskôr do 2 mesiacov od vybavenia opätovnej reklamácie.
7.11. Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich právach, súvisiacich s uplatnením zodpovednosti za prípadné vady
Tovaru/Služieb. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť v predstihu a riadne si prečítať podmienky
reklamácie Tovaru/Služieb a rozumiete im.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
8.1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov
a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia
výslovne uvedená.
8.2. V prípade, že ste Spotrebiteľ, máte v súlade s ustanovením § 20 Zákona o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od Zmluvy
bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, resp. uzavretia Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie
služby, resp. uzavretia Zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý dodávame inak ako na hmotnom nosiči . V prípade, že
sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto
lehota plynúť až dňom prevzatia poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme
Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom prevzatia prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť
akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich
identifikačných údajoch v Podmienkach). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany,
ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmienok. Ste oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj len vo vzťahu ku konkrétnemu Tovaru alebo
Tovarom, ak sme na základe Zmluvy dodali alebo poskytli viacero Tovarov. Účinky odstúpenia od Zmluvy sa vzťahujú aj na
prípadnú každú doplnkovú zmluvu k Zmluve, to neplatí ak sa výslovne dohodneme inak. Po obdŕžaní oznámenia
o odstúpení od Zmluvy Vám e-mailom alebo na trvanlivom médiu bezodkladne poskytneme Naše potvrdenie o jeho
doručení.
8.3. V prípade, že ste Spotrebiteľ a nedodáme Vám Tovar včas, ste oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej
primeranej lehoty podľa § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak (i) Vám odmietneme Tovar dodať, (ii) včasné dodanie bolo
mimoriadne dôležité vzhľadom na všetky okolnosti uzavretia Zmluvy, (iii) ste Nám pred uzavretím Zmluvy oznámili, že
včasné dodanie je mimoriadne dôležité.
8.4. Ani ako Spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:
a) poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby a poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na
odstúpenie od Zmluvy s Vaším výslovným súhlasom a zároveň ste vyhlásili, že ste bol riadne poučený o tom, že
vyjadrením súhlasu strácate právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak ste podľa Zmluvy
povinný zaplatiť Cenu;
b) predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený podľa vašich špecifikácií alebo ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru;
c) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne
zmiešaný s iným;
d) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z
hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
e) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe zmluvy o predplatnom;
f) dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vašim predchádzajúcim výslovným
súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie
od Zmluvy.
8.5. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu (najneskôr však v jej
posledný deň) odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
8.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení na Váš
bankový účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na Váš bankový účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude
vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý,
pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.
8.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinný v lehote do 14 dní od odstúpenia Nám Tovar zaslať,
odovzdať Tovar Nám alebo Nami poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám.
To neplatí ak sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom Nami poverenej osoby. Lehota je
zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme
Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre
dodanie Tovaru ponúkali. Uvedené v prvej vete tohto bodu platí aj pre vrátenie hmotného nosiča, na ktorom Vám bolo
dodané Digitálne plnenie v rámci Zmluvy na poskytnutie digitálneho plnenia. Po Vašom odstúpení od Zmluvy na poskytnutie
digitálneho plnenia sme tiež oprávnení zamedziť Vám v ďalšom používaní Digitálneho plnenia, najmä, obmedzením
prístupu k Digitálnemu plneniu alebo zrušením Vášho užívateľského účtu. Ak je predmetom Zmluvy, od ktorej odstupujete
poskytovanie služby, ste povinný Nám uhradiť Cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia
o odstúpení od Zmluvy, ak ste pred poskytnutím plnenia udelili výslovný súhlas so začatím poskytovania služby.
8.8. Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s
ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám
Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.
8.9. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo
dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu
splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré
možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto
prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu
za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime
rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom
spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
8.10. Od Zmluvy sme oprávnení odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 7 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla
povinnosť Tovar prevziať.

9. PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ
9.1. Ako Spotrebiteľ ste oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@tlacimeonline.
9.2. O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.
9.3. Orgánom dozoru je najmä Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) pre Banskobystrický kraj, Inšpektorát SOI pre
Banskobystrický kraj, so sídlom: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71.
9.4. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojný s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky
prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-
ziadosti/Podajte-podnet.soi .

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI
10.1. Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného
na: info@sospotrebitelov.sk, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa
domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od
jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov
(„Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov („Zákon o alternatívnom riešení sporov“).
10.2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je
zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-
riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
10.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.
10.4. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy OSR dostupnej na webovej stránke
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená pri
Našich identifikačných údajoch. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve,
v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
11.2. Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky,
táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.
Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás
do 14 dní od zaslanie informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzatvorenej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky
Tovaru/Služieb, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru/Služieb
nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, činí 2 mesiace.
11.3. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy,
výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi
vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od
Zmluvy písomne odstúpiť.
11.4. Neoddeliteľnou prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu (Príloha č. 1) a vzorový formulár na odstúpenie od
Zmluvy spolu s poučením.
11.5. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto
Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve
aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.
11.6. Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 2 písm. I) Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024.

PRÍLOHA Č. 1 – FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU
PRÍLOHA Č. 2 FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Adresát: FAB Co. s.r.o., Sídlo: Poľná 2, Prevádzka: Námestie Ľ. Štúra 18, 97405 Banská Bystrica