Reklamačný poriadok

Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota v zmysle Zákona č. 40/1964 Z. z., § 620 v platnom znení. Ak nie ste so spracovaním produktu spokojný, z prevádzkových dôvodov odporúčame reklamovať zásielku čo najskôr, do 30 dní od prevzatia tovaru prostredníctvom doručenia Reklamačného protokolu (poštou, e-mailom).

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia, ako je napr. farebné vyhotovenie a odtieň tlače. Reklamáciu je nutné podať písomne v zákonom stanovenej záručnej lehote doporučeným listom. Každá reklamácia musí bezpodmienečne obsahovať všetok reklamovaný tovar, pôvodnú záväznú objednávku a daňový doklad. Pri objednávkach z digitálnych dát musí Kupujúci súčasne zaslať pôvodné objednávkové dáta na CD/DVD. Reklamované zásielky na dobierku nebudú v žiadnom prípade prijaté. O prijatí reklamácie, spôsobe jej vybavenia a dobe trvania bude Kupujúci informovaný písomne na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii. Reklamácie sú vybavené bezodkladne a to najneskôr do 30 dní od obdržania všetkých náležitostí reklamácie.

Kupujúci má v závislosti na druhu závady zo zákona nárok na dodanie novej veci bez závady, odstránenie závady, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy. Vzhľadom k povahe tovaru sú však všetky závady považované za odstrániteľné a nepodstatné. Oprávnené reklamácie sú vyriešené dodaním nových produktov. Správa o vybavení reklamácie bude Kupujúcemu poslaná buď e-mailom alebo listom ako súčasť zásielky s vybavenou reklamáciou.

FORMULÁR – REKLAMAČNÝ PROTOKOL A POPIS VÁD